Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Organized by Anne-Marieke
Anne-Marieke Olsthoorn, januari 2019

1. toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Organized by Anne-Marieke en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. offertes, opdrachtbevestigingen en wijzigingen in gegeven opdrachten
a. Het intakegesprek kost € 65,00. Na dit oriënterend gesprek van circa 1,5 uur wordt een vrijblijvende offerte gedaan, welke vervalt na 14 dagen tenzij anders aangegeven. Bij opdracht vervallen de kosten intakegesprek.
b. Offertes zijn gebaseerd op de beschikbare informatie bij Organized by Anne-Marieke.
c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Organized by Anne-Marieke is ontvangen en geaccepteerd.
d. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.
e. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Organized by Anne-Marieke dient te worden vermeld of – en zo ja in hoeverre – een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.

3. gegevens verstrekken door opdrachtgever
De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Organized by Anne-Marieke al datgene wat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in:
a. Dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen.
b. dat de eventuele medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar hebben voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

4. wijze van uitvoering opdracht
a. Organized by Anne-Marieke bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven.
b. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen.

5. geheimhouding
a. Organized by Anne-Marieke is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
b. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Organized by Anne-Marieke zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
c. Indien op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, Organized by Anne-Marieke gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Organized by Anne-Marieke zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Organized by Anne-Marieke niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6. tarieven en kosten
a. Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief btw en voor bedrijven exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
b. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
c. De tariefsaanpassing zal per 1 september van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.
d. Indien voor het uitvoeren van de opdracht nodig is dat Organized by Anne-Marieke reis en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.
g. Organized by Anne-Marieke zal aan het einde van iedere maand (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een declaratie voor de in die maand verrichte werkzaamheden doen toekomen.

7. betalingsvoorwaarden
a. Betalingen (inclusief BTW) dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, contant of op een op de factuur aangegeven bankrekening.
b. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Organized by Anne-Marieke haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd c. Indien Organized by Anne-Marieke in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de opdrachtgever.

8. aansprakelijkheid
a. Organized by Anne-Marieke heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties.
b. Organized by Anne-Marieke is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever zelf heeft genomen, al dan niet in overleg met Organized by Anne-Marieke. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
c. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Organized by Anne-Marieke heeft gemeld.
d. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Organized by Anne-Marieke of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Organized by Anne-Marieke afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in
verband met die verzekering draagt.
e. Elke aansprakelijkheid van Organized by Anne-Marieke voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. duur en beëindiging
a. Een overeenkomst kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
b. Organized by Anne-Marieke heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
c. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
d. Organized by Anne-Marieke is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder
verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

10. tekortkomingen / verzetten afspraken
a. Organized by Anne-Marieke behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te
verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of een dierbare, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Organized by Anne-Marieke behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching en persoonlijke groei.
c. Opdrachtgever kan tot 4 dagen voor aanvang van de afspraak deze kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging binnen 48 uur is Organized by Anne-Marieke gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Bij verplaatsing blijft de offerte van kracht. Reeds gemaakte kosten op gebied van reis- en verblijfkosten worden opgenomen in de reeds bestaande offerte en voor 100% door de opdrachtgever voldaan. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor de geplande afspraak worden dezelfde tarieven gehanteerd.

11. eigendomsvoorbehoud
a. Alle door Organized by Anne-Marieke geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
b. Bij niet betaling heeft Organized by Anne-Marieke het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Organized by Anne-Marieke zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimaal zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Organized by Anne-Marieke . In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Organized by Anne-Marieke deze verhalen op opdrachtgever.
e. Alle door Organized by Anne-Marieke verstrekte stukken, zoals naslagwerken, testen, magazines, boeken, teksten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en
mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Organized by Anne-Marieke worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door Organized by Anne-Marieke worden gebruikt, alsmede boeken welke door Organized by Anne-Marieke zijn geleverd, zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.

12. klachten
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Organized by Anne-Marieke. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Organized by Anne-Marieke in staat is adequaat te reageren.
b. Indien een klacht gegrond is, zal Organized by Anne-Marieke de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
c. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Organized by Anne-Marieke slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

13. toepasselijk recht
Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Wil je meer  informatie over wat ik doe?

Neem hier contact met mij op.