Privacy verklaring

Privacy verklaring

Sinds mei 2018 is er een nieuwe privacy wetgeving. Onderstaand lees je welke gegevens Organized by Anne-Marieke van jou verwerkt, waarom ik dat doe en hoe ik deze gegevens bescherm.
Organized by Anne-Marieke is eigendom van Anne-Marieke Olsthoorn.
Mijn gegevens zijn:
Anne-Marieke Olsthoorn

info@organizedbyannemarieke.nl

KvK-nummer 73532768

Welke gegevens verzamel ik en waarom

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam
• Telefoonnummer
• Overige persoonsgegevens die jij invult of doorgeeft door bijvoorbeeld het intakeformulier in te vullen, in correspondentie en dergelijke.

Ik verzamel deze gegevens in een persoonlijk, telefonisch gesprek of via het reactieformulier. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij jij daar toestemming voor geeft. Met deze derden sluit ik dan een verwerkersovereenkomst. Ik gebruik deze gegevens tijdens en na afloop van de begeleiding, zodat ik je kan bereiken en afspraken kan maken. Bijvoorbeeld om een evaluatieformulier te sturen of via een telefonische evaluatie.

Beveiligen gegevens

Organized by Annemarieke neemt het beschermen van jouw gegevens serieus. Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Ik gebruik geen cookies of andere vergelijkbare technieken. Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of heb je aanwijzingen dat ik bovenstaand niet ben nagekomen laat mij dit dan weten via: info@organizedbyannemarieke.nl

Bewaartermijn en wijzigingen

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. De gegevens in mijn boekhouding bewaar ik tenminste 7 jaar om onder andere aan mijn wettelijke verplichting te voldoen. In jaar 8 verwijder ik jouw gegevens op een correcte manier.

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Organized by Anne-Marieke.

Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou of een door jouw aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee. Dit zodat ik er zeker van kan zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie de pasfoto, de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@organizedbyannemarieke.nl.

Ik neem uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling en reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen drie weken, op het verzoek.

Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat ik al je gegevens moet verwijderen, mits dat niet strijdig is met de wettelijke verplichtingen.

Ben je niet tevreden met de manier waarop ik ben omgegaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.